Kompost
utrustningKällsorterings-
utrustningAlternativa
toaletterTjänsterHär hittar
du ossÖverjärva Gård, Magasinet, 170 68 Solna
Tel 08-655 0750, Fax 08-655 0810

info@kompostcenter.se


Att välja toalett
Utedass eller torrtoalett
Urinseparerande toaletter
Förmultningstoalett
Sidotransporterande system
Snålspolande toaletter
Förbrännings- och frystoalett
Avloppsinfiltration
Minireningsverk

Att välja alternativa toaletter

Kompost Center AB ger dig följande typer av alternativa toalettlösningar att välja på:

Utomhus
1. Utedass eller torrtoalett i en separat byggnad följt av latrinkompostering eller kommunal latrinhämtning.

Inomhus
2. Urinseparerande toaletter. Toalettstol som samlar upp fekalierna för latrinkompostering utomhus eller kommunal latrinhämtning.
3. Förmultningstoalett. Toalettstol med fall ner till förmultningsrum under golvet.
4. Sidotransporterande system till förmultningsrum eller tank några meter bort.

Alla alternativen finns med eller utan urinseparering.

Snålspolande toaletter. Vi kan också erbjuda snålspolande alternativ när önskemålet är att hålla ner vattenförbrukningen, liksom vi kan erbjuda alternativ som bygger på infiltration av klosettavloppsvattnet (inte tillåtet i alla kommuner eller alla lägen).

Vilken typ som passar dig beror på en rad olika faktorer som

  • kommunala bestämmelser
  • toalettutrymmets utformning
  • tillgängligt utrymme under golvet
  • komfort
  • kostnad

Vad säger kommunens bestämmelser?

Kommunen har bestämmelser som gäller hanteringen av latrin, urin och urinblandat spolvatten från toaletten. Bestämmelserna är till en del gemensamma men varierar till en del från kommun till kommun.

Bestämmelserna om latrinet tar sikte på att eventuella sjukdomsalstrande bakterier inte sprids utanför toaletten eller latrinkomposten. Bestämmelserna innefattar därför krav på att botten ska vara tät och att materialet inte får spridas ut förrän efter sex månader till ett år efter att den sista påfyllningen skedde.

Urin får i regel spridas på växande gröda på den egna tomten. Då kan näringen i urinet användas som gödning. Det finns kommuner som inte medger att urinet sprids på tomten. Ibland har kommunen krav på att tomten ska ha tillräcklig storlek för att urin ska få spridas på den.

Du bör alltså kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (motsvarande) i den kommun där toaletten ska användas så att du väljer ett alternativ som är accepterat i kommunen.

Tillgängligt utrymme

Finns det ett utrymme direkt under eller några meter bort från toalettrummet ökar antalet möjliga lösningar betydligt i jämförelse med det fall att detta utrymme saknas. När en fastighet ska byggas eller byggas om är det därför viktigt att i ett så tidigt stadium som möjligt ta ställning till vilken lösning som ska användas.

Utrymmet under golvet kan användas för ett förmultningsrum eller för att samla fekalier i en latrintunna för latrinkompostering utomhus. Hur stort utrymmet under golvet behöver vara för att rymma ett förmultningsrum varierar mycket beroende på fabrikat.

Komfort

Alla alternativ finns med eller utan urinsortering. I de lösningar som innebär att latrinet samlas i en tunna för efterföljande kompostering (typ 1 eller 2) medför urinsorteringen å ena sidan en lättare tunna och liten risk för dålig lukt och flugor, sammantaget en trevligare hantering. Å andra sidan måste urinet hanteras separat endera genom infiltration (inte tillåtet i alla kommuner eller lägen), som gödning på tomten eller för att sätta fart på en torr och näringsfattig lövkompost (kräver att denna har rimlig storlek i förhållande till mängden urin).

Lösningar med ett förmultningsrum direkt under toaletten (typ 3) eller några meter bort (typ 4) tar bort ett arbetsmoment: att bära ut latrinet. Å andra sidan innebär dessa typer av lösningar att eventuella problem med t ex lukt uppkommer inne i huset medan de i de två andra typlösningarna uppkommer utomhus. Vi ger dig emellertid utförliga anvisningar om den pro-cess som pågår i förmultningsrummet så att du kan sköta det så att problem inte ska uppkomma.

Urinsortering eller inte urinsortering ger också helt olika förutsättningar för processen i latrinkomposten/förmultningsrummet och därmed för skötseln.

Kostnad

Materialkostnaden (tolettsystem med fläkt men inte ventilationsrör) vid nyinvestering i de olika typerna kostar inklusive moms:

  1. mellan 4 och 35 000 kr inklusive två latrinkomposter
  2. mellan 6 och 13 000 kr inklusive två latrinkomposter
  3. mellan 10 och 25 000 kr
  4. mellan 16 och 35 000 kr (kostnader för avloppsrör, och för Aquatron även för toalettstol, tillkommer).